Những điều kiện để bảo hành có hiệu lực

Công ty Honda Việt Nam thực hiện chế độ bảo hành nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm mà quý khách mới mua, để đề phòng những khuyết tật của vật liệu hoặc do sản xuất.

Theo các điều khoản và điều kiện được trình bày phía sau, Công ty Honda Việt Nam cam kết sửa chữa lại miễn phí các hư hỏng do sản xuất, thông qua các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD).

  1. Quý khách phải đăng kí vào sổ lưu của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.
  2. Việc kiểm tra xe trước khi bán là phải do Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm thực hiện và quý khách phải nhận những chỉ dẫn thích hợp:
    • Từ kĩ thuật viên của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.
    • Từ đại diện bán xe của Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda ủy nhiệm.
    • Từ Sách hướng dẫn sử dụng xe.
  3. Việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ phải được thực hiện đầy đủ theo Phiếu bảo dưỡng đối với lần 1, 2 3, 4, 5, 6. Việc kiểm tra này tốt nhất nên do Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ đã bán xe thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi địa chỉ hoặc trường hợp khẩn cấp thì Cửa hàng hoặc Trạm dịch vụ được ủy nhiệm gần nhất có thể thực hiện việc kiểm tra và bảo hành này.
  4. Khi có bất cứ khiếu nại gì, đều phải trình Sổ bảo hành đúng lúc.

Chỉ duy nhất Honda Việt Nam có toàn quyền đánh giá tất cả các mục trên